tính năng email web hosting email plus server riêng
Server Dùng chung với Web Hosting Sử dụng chia sẻ Server riêng + 01 IP
Số lượng địa chỉ email Tùy theo Gói dịch vụ Tùy theo Gói dịch vụ Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ Chung với Web Hosting Tùy theo Gói dịch vụ 250GB
Tên miền phụ x x 5
DomainKeys / DKIM x
Catch-All / Mail Offline x
tính năng email web hosting
Server Dùng chung với Web Hosting
Số lượng địa chỉ email Tùy theo Gói dịch vụ
Dung lượng lưu trữ Chung với Web Hosting
Tên miền phụ  
DomainKeys / DKIM  
Catch-All / Mail Offline  
Tên miền phụ  
DomainKeys / DKIM  
Catch-All / Mail Offline  
Tên miền phụ  
DomainKeys / DKIM  
Catch-All / Mail Offline  
Tên miền phụ  
DomainKeys / DKIM  
Catch-All / Mail Offline